Skip to main content

Over dit privacybeleid

Wij, Atelier Ferro, verwerken persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan je terecht bij Lynn Daniels op poorten@atelierferro.be of 011/72 60 18

Verwerkingsdoeleinden

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van onze klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.

  1. toestemming
  2. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  3. noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  4. noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen we bewaren gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Je hebt steeds recht op inzage van jouw persoonsgegevens en je kan ze

– (laten) verbeteren als de gegevens onjuist of onvolledig zijn

– laten verwijderen

– de verwerking ervan laten beperken

– bezwaar te maken tegen de verwerking van betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heb je het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van je persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Als je bovenvermelde rechten wil uitoefenen, kan je een e-mail verzenden naar poorten@atelierferro.be

Direct marketing

Je hebt het recht om je kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van je persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Cookies en pixels

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).